Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

31 °

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
28°/33°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
25.2 °
UV
1

Thời tiết Bắc Ninh trong 48 giờ

Áp suất
999 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
998 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
998 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
998 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
998 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
74 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
999 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.9 km/h
Khả năng có mưa
75 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.9 km/h
Khả năng có mưa
69 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.7 km/h
Khả năng có mưa
73 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km