Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

26 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
25°/27°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Điểm ngưng
24.3 °
UV
1

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Áp suất
996 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
2 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
2 km
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
2 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
2 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
994 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
2 km
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
996 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
996 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
9 km
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
996 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
994 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
993 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
993 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
992 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
992 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.7 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
993 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
2.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
994 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
995 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %